اشڪم چڪیدوسنگ دلم رالطیف ڪرد

نام حسین شغل مرا هم شریف ڪرد


غفلت زده بہ ماه عزا آمدم ولے...

زهرا رسید و ڪار مرا هم ردیف کرد