آقا نجفی قوچانی با ولادتش در خسرویه و فوت و دفنش در حسینیه خود در قوچان، عامل وحدت دو استان خراسان شمالی و رضوی و دو شهر فاروج و قوچان شد. 

زندگی نامه ی آقا نجفی

صفحه لنزور آقا نجفی