سال ها رفت و هنوز
یک نفر نیست بپرسد از من
که تو از پنجره عشق
چه ها
می خواهی...؟ 
قیصر امین پور