کاری ندارم که کجایی؟
چه می‌کنی؟
بی عشق سر مکن
که دلت پیر می‌شود...

قیصر امین‌پور