سلام

روز انرژی هسته ای رو به ملت ایران

و همچنین

به دکتر محمود احمدی نژاد 

تبریک میگم

ان شالله از ۱۳ مرداد ۹۶ 

دوباره شعارِ

انرژی هسته ای، حق مسلّمِ ماست

طنین انداز شود.