عشق رازی است
که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا
با من تنها دارد...!


« فاضل نظری »