جایت خالی
چقدر هوا
برایِ دوست داشتن ات
خوب است!
 « افشین صالحی »