تمام زندگی ام
صرف شعر گفتن شد
از آن زمان که شنیدم
تو شعر می خوانی

«عباس رزاقی»