دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک

نازنیا تو چرا بی خبر از ما شده ای؟