می‌رسد ریحانـه و یـاس از بهشت

خاک، عطر سیب گیرد خشت خشت

سال ما با مقدمش، نو می‌شود

خوش به حالِ ما و حالِ سرنوشت


زهرا آراسته نیا