«کانال نسیم‌احکام در بیسفون»منظور از مطرب و لهوى بودن موسیقى چیست؟📚 «طرب و لهو» از واژه‏ هاى اساسى و کلیدى است که در باب غنا و موسیقى به کار مى‏ رود.


✅ «طرب» به حالت سبک عقلى گفته مى‏ شود که در اثر شنیدن آواز یا آهنگ در روان و نفس آدمى پدید مى ‏آید و او را از حد اعتدال خارج مى ‏کند. 


📝این امر تنها به حالت شادى اختصاص ندارد؛ بلکه ممکن است از آهنگ‏هاى غم و حزن‏ آور نیز به دست آید. پس اختصاص دادن کلمه غنا به حالت شادى، توهمى بیش نیست؛ زیرا ممکن است از راه غنا حالت اندوه و حزن براى آدمى حاصل شود.

(مکاسب المحرمه،ج۱،باب الغناء)

و از این راه اختیار و عنان آدمى از کف عقل او گرفته شود!


⬆️ گفتنى است که چه در باب شادى و چه در باب غم، غلبه هواى نفس و تهییج افکار باطل و تحریک شهوات نیز ملاک حصول غنا است. غنا همیشه فرحناک نیست؛ زیرا گاهى آدم هواپرست از راه غنا و توجه به فقدان معشوق و یا محرومیت از عشق جنسى، دچار هیجانات گشته به اندوه و غم مبتلا مى ‏گردد.