🌹شعری برای تشییع پیکر قهرمانان شهر🌹


خدا خاموش خواهد کرد نور آسمان ها را

که بالا می‌برند امشب تن آتش‌نشان ها را


زن و مرد و جوان و پیر وکودک هم صدا هستند

به مدح خویش وا کردید اینگونه زبان ها را


جوان بودید و گرچه جانتان جان گرانی بود

برای حفظ جان ما رها کردید جان ها را


برای حفظ جان یک نفر ای قهرمان من

در آتش ماندی و گشتی تمامی مکان ها را


شما آنروز جان دادید و بر یک شهر جان دادید

نشان دادید معنای دقیق «جان فشان‌ها» را


دعا کردند پیرمردهای شهر این شب ها

«نگه دارد برای ما خداوند این جوان‌ها را»


نباید گفت تشییع جنازه، بلکه باید گفت...

به روی دست می‌آرند مردم قهرمان ها را


رشادت هایشان را نسل اندر نسل باید گفت

همیشه زنده باید داشت نام و یاد آن ها را


«آرش براری»