بی توهمش زمستونه بهار نداره سالم

دوست دارم همیشه قشنگترین خیالم