وقتی به سرت چادر لبنانی بود

رفتار همه باتو رضاخانی بود

هرکس به پیکار توآمد جان داد

گیسوی تو قاسم سلیمانی بود

#الهام_چرخنده