یک نفر میخواست اما پر نداشت
یک نفر پر زد ولیکن سر نداشت

یک نفر یک تکه کاغذ دست داشت
مینوشت... اما دگر جوهر نداشت

یک نفر نه ، یک پلاک سوخته 
خط خونش بر زمین آخر نداشت 

یک نفر با نای جان لبیک گفت 
لحظه ای بعد آن صدا پیکر نداشت 

صد نفر بیرون بازی معترض 
اخر این بازی چرا داور نداشت