بوی دلتنگی پاییز وزیده ست ولی

اولین موسم این فصل مگر مهر نبود؟!

(مجتبی قندالی)