وقتی مقام معظم رهبری برای رهبری انتخاب شدند عده ای به آیت الله بهجت گفتند آقای خامنه ای برای رهبر شدن جوان است. آیت الله بهجت در جواب آن عده فرمودند همان یکبار که گفتند حضرت علی جوان است و ایشان را از خلافت منع کردند برای هفت پشتمان کافی است...