[کانال استفتاآت بیسفون]

پاسخگوی سؤالات شرعی

     🌸نسیم احکام🌺

سؤال:

آیا محل تولد شخص هرچند در آن‌جا ساکن نباشد، وطن محسوب می ‌شود؟

جواب:

اگر در آن‌جا مدتی مانده و رشد و نمو کرده باشد، تا از آن اعراض نکرده است، حکم وطن را دارد و در غیر این صورت حکم وطن ندارد.

(رهبری، اجوبة، س۷۰۱)

سؤال:

آیا وصیت کردن واجب است به طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟

جواب:

اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق الناس یا حق اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آن ها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.

(رهبری، أجوبه، س1832)