چند روزه تو زمینه ثبت نامهای اینترنتی دارم بدبیاری میارم، 

اون از ثبت آمار تو سایت سرشماری که کد آمار تو گوشیم بود و گوشیم هنگ کرد و ریست کردم و از دستم پرید؛ 

تو استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کردم، روز آخر رشته ام حذف شد و سی هزار تومن از دستم پرید؛

برای آزمونهای کانون هم که تو سایتش ثبت نام کردم، پایه های تحصیلی رو جابجا زدم و یک آزمون پرید؛

فقط امروز که برای یه بنده خدا ثبت نام سرشماری آمار رو انجام دادم اتفاقی هنوز نیوفتاده، خدایا اتفاقی نیوفته، آبرو دارم خخخ؛

جا داره چهار گوشه ی ثبت نامهای اینترنتی رو ببوسم و بزارم کنار خخخ