عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود           

عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود

شرط می بندم که فردایی نه خیلی دیر و دور         

مهربانی ، حاکم کل مناطق می شود

می رسد روزی که شرط عاشقی دلدادگی است    

آن زمان هر دل فقط یک بار عاشق می شود

من گمان دارم زمانی که نه زود است و نه دیر       

روح باران حاکم کل مناطق می شود