من فکر می کنم
الکساندر هم عاشق بود که تلفن را آفرید
وگرنه
به عقل هیچ آدم عاقلی نمی رسید
که می توان حضور گرم کسی را 
از سیم های سرد عبور داد!

«داوود رشیدی»