چه هوایی
چه طلوعی
جانم ...
باید امروز حواسم باشد
که اگر قاصدکی را دیدم
آرزوهایم را
بدهم تا برساند به خدا ...
سهراب سپهری