به تازگی شنیدم که اسم فسقلی تازه به دنیا اومده یکی از اقوام فرانک است، درباره ی معانیش که جیتجو کردم متن زیر اومد.

خب چه کاریه، همون پروانه که بهتره

................

فَرانَک نام دخترانه ی بسیار زیبا و خوش آهنگی است به معنی پروانه،فرانک پیوندی از « فَران + ـَک » است . فران همان « پَران » است که از ریشه ی پریدن است و کاف نیز مانند دخترک و پسرک و طفلک برای تحبیب « دوست داشتن » است . پس فرانک یعنی کوچولوی پرنده که همان پروانه باشد . از شخصیت های شاهنامه، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین است.

در لغتنامه ی دهخدا در باره اش چنین آمده است :

فرانک . [ ف َ ن َ ] (اسم خاص ) نام مادر فریدون است . (برهان ). مادر فریدون فرخ بود که او را در بیشه ٔ مازندران پنهان کرده بود، چنانکه در تواریخ است . (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ) :

فرانک بُدَش نام و فرخنده بود

به مهر فریدون دل آگنده  بود.

فرانک . [ ف َ ن َ ] (اسم خاص ) دختر دهقان برزین که زن بهرام گور بود. (ولف )

مهین دُخت را نام ماه آفرید

فرانک دگر بُد، دگر شنبلید