باز هم کوچه و بازار، پر از غم شده است
بر سر و سینه بکوبید، محرّّم شده است

از محرّّم چه بگویم، جگرم خون شده است

آه، انگار جهان نیز دگرگون شده است

«سارا جلوداریان»