از خون شهید است که پرچم داریم


مدیون شهیدیم محرم داریم


دنبال ادا کردن حق شهدا


هستیم، ولی کوچه کمی کم داریم!