اصلاح طلب بودن من جرم کمی نیست
این رد صلاحیتم از جانب آن است
باعث شده محرز نشود صلح دوچشمم
شورای نگهبان دلت با دگران است
(مریم حیدری)
به امید پیروزی اصولگرایان در انتخابات