این درد و غم که به پایان رسد خوش است
همچون جناب خانَم و احلامم آرزوست