هر خاطره ی با تو دلیل غزلی شد

در دفتر خود کوه ورق باطله دارم

« سید هادی بهشتی »