یک نفر دارد ته انبار شاعر می‌شود

ضمن دل دادن به یک آچار شاعر می‌شود


یک نفر هم مثل من در حال رفتن روی سن

موقع سوت و کف حضار شاعر می‌شود


در خصوص مولوی برخی ادیبان گفته‌اند

او پس از یک عالمه اصرار شاعر می‌شود


چون که می‌داند ندارد آب و نانی شاعری

عاقبت هم از سر اجبار شاعر می‌شود


بس که اخبار طرب انگیز دارد مملکت

عاقبت گوینده اخبار شاعر می‌شود


داخل ایران اگر تعطیل گردد سینما

احتمالا بعد از آن گلزار شاعر می‌شود


بی سحر هرکس بگیرد روزه در ماه صیام

نیمساعت مانده تا افطار شاعر می‌شود


از مسیحایی دم برخی پرستاران ما

در اتاق آی سی یو بیمار شاعر می‌شود


صد عوارض هست در بیکاری نسل جوان

اولیش این، آدم بیکار شاعر می‌شود


روزگاری از محبت خارها گل می‌شدند

تازگیها از محبت خار شاعر می‌شود


دائما شعر از گل و بلبل سراید آنکه او

داخل شلوارک گلدار شاعر می‌شود


دیده‌ای سردارها را در امور مختلف؟

این یکی را هم ببین، سردار شاعر می‌شود


شعر من یک ورد جادویی است می‌بینید که

هرکسی آن را کند تکرار شاعر می‌شود


هیچ کاری نیست آسانتر ز شاعر ساختن

بعد "شا" یک دانه "عر" بگذار شاعر می‌شود


کله یک غیر شاعر را فرو کن زیر آب

ول نکن، تا هفتصد بشمار، شاعر می‌شود

 


"سید امیر سادات موسوی