ست گونیا ۶۰ و ۴۵ درجه
قیمت: ۱۶هزار تومان

شابلون دایره
قیمت: ۱۰هزار تومان

شابلون مربع و مثلث
قیمت: ۸هزار تومان


@aassak_tahrir