باز صد رحمت به امسال که فقط باد میومد، پارسال که بارونِ تندی گرفت، سیزده به در رو عرض می کنم.

نمی دونم این تلویزیون چی داره که آدم رو میخکوب خودش می کنه، چند شب پیش، گرمِ تماشای «رسوایی۲ » شدیم و فرداش ظهر بیدار شدیم، دیشب هم فیلم سینمایی «روباه» نگذاشت خوب بخوابیم و صبح کمی دیر بیدار شدیم، در نتیجه تا آماده ی خروج از خانه شدیم دیر شده بود و هدفمون که رفتن به خسرویه بود حاصل نشد.

حال، ما بودیم و مکانهای جایگزینِ خسرویه که به طبع نزدیکتر هم بودند. از بین پارک نشاط و نوروزی، به پیشنهاد خانواده دایی، عازم پارک نشاط شدیم.

پارک نشاط رفتن همانا و مثل بید لرزیدن هم همانا.