به شما می‌گویم، دولت عربستان ضعیف است و توان رویارویی با ایران را ندارد.


ترامپ و شورای همکاری خلیج فارس می‌خواهند ایران را به دشمن اصلی تبدیل کرده و مبارزه را به آن بکشاندند.