امروز برای بار دوم رفتیم نوروزی،ای کاش خسرویه هم همینقدر نزدیک بود تا هروقت هواشو کردم زودی بهش برسم
سرم داردهوای خسرویه/دلم خواهدصفای خسرویه/مگوخَروِه بگو خروارهاگل/گلستان دلگشای خسرویه