ای وای بر سعیدی کز یاد رفته باشد

اشتون رفته باشد، او خواب مانده باشد

8 سال با تو بوده آن دخترِ Brown مو

حتی نگاش کردی برا یه بار عامو ؟

از آن موقع تا حالا، مِن بعدِ اَللَیالی

مانده فقط ظریفی با دُختِ مو Green ی

چه عشوه ها نمی کرد برا جواد آقا

گویم فقط سه نقطه الباقی قضایا

من مانده ام که اکنون، ما را چه کار با او

برو خانه ی بابات، ای تو Agent بانو