سایت دکتر محمود احمدی نژاد بدون هیچ دلیلی توسط دولت بنفش فیلتر شد.