راستی

این کانالهای تلگرام و اینستاگرام رو در ایام انتخابات یادتون نره

تلگرام

@aassak_13

@aassakplus

اینستاگرام

@aassak_13

@m_taqizadeh.kh