رو ندارم که بگویم صنم و عشق منی

مذهبی بودن ما دردسری شد که نگو