دختران بهشتی یک برنامه آموزشی مذهبی است و پوشش صحیح در برابر نامحرم رو به کودکان آموزش میده.