دل از سیاست اهل ریا بکن خود باش

هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست