خبر داری که شهری رویِ لبخند تو شاعر شد؟

   چرا اینگونه ، کافرگونه ، بی رحمانه می خندی؟

   فاضل نظری