کیانوش عیاری: فیلمی نمی‌سازم که خانم‌ها مقابل محارم روسری داشته باشند

اوایل که خانم توی فیلمها یا چادر داشتند یا مانتو مقنعه، دیگه بی حجابشون بلوز دامن داشت.
یکم که گذشت استفاده از چادر کمرنگ شد، مانتوها کووتاه و کوتاه تر شد.
بعد نوبت مقنعه بود که جاشو با روسری عوض کنه، و روسری هم حتی عقب و عقب تر رفت.
رسیدیم به امروز که پنج درصدشون چادری اند، الباقی هم مانتو کوتاه دارند با یه تیکه پارچه رو سرشون.
کیانوش خان عیاری هم که حجت رو تموم کرد و همون دستمال رو هم از رو سرشون برداست و به جاش کلاه گیس گذاشت.