از ۱۲۱۱۲۶ رای مأخوذه، متاسفانه هادی شوشتری با ۴۱۲۱۷ رای مجدداً به عنوان نماینده قوچان و فاروج انتخاب شد