پیامبر اکرم(ص):

این گفتار مرد به همسرش که "من تو را دوست دارم" ، هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.

"وسائل الشیعة، ج 14، ص 10"