امام علی(ع): اعتماد کردن به هر کس پیش از آزمودن و ارزیابی وی، نشان ناتوانی است."نهج البلاغه،ح376"/