امام صادق(ع):

 گناهی که مرگ را شتاب می بخشد، قطع رابطه با خویشان است.

"علل الشرایع،2، ص584"