امام رضا (ع) می فرمایند:
در بدن رگی است که ان را عشا(شام) گویند اگر شخصی شام خوردن را واگذارد ان رگ تا صبح او را نفرین می کند و می گوید> پس مبادا کسی از شما شام را واگذارد هر چند به یک لقمه نان یا جرعه ای اب باشد.