پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم

بهترین کاری که از نمونه های صدقه است آبرسانی است و بهترین چیزی که می توان صدقه داد آب است.