رسول اکرم(ص):

 اگر میتوانید هر روز را نوروز کنید،یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه دهید و صله رحم داشته باشید.

"دعائم الاسلام،2،ص326"