جاتون خالی خیلی خوش گذشت

از بچه ۷ ساله تا پیرمرد ۷۰ ساله ،

از هر ارگان و نهاد

از هر قشر جامعه

همه و همه

با وجود بارش برف 

در راهپیمایی شرکت کردند.

و

این روز هم در تاریخ این ملت ثبت شد.

و بارش برف الحمدالله همچنان ادامه دارد.