چند وقتی است که در قوچان تابلوی توقف ممنوع جایش را به تابولهای «توقف مطلقا ممنوع» و «پارکبان» داده است.

مگر نه اینکه معنا و مفهوم تابلوی « توقف مطلقا ممنوع» این است که در آن مکان نه تنها پارک ممنوع است بلکه توقف هم ممنوع می باشد؟ در حالی که از جانب پلیس زحمت کش نیروی انتطامی برخورد دوگانه می شود و در بعضی اوقات با جریمه مواجه می شویم و در بعضی اوقات هم کَکَش نمی گزد که زیر این تابلو پارک کرده ایم.

قوچان- زمستان۹۵- خیابان شهید شکری( از خیابانهای فرعی قوچان)

و موضوعِ دیگر، تعداد تابلوهای پارکبان است که از تعداد درخت های حاشیه ی خیابان ها هم بیشتر شده است، تا جایی که حتی نصب این تابلوها از خیابانهای اصلی فراتر رفته و پای آن به خیابانهای فرعی هم کشیده شده است.

 در کجای دنیا، انسان بابت پارک در جلوی درب خانه ی خود، باید هزینه پرداخت کند؟